Bases das axudas aos proxectos de investimento empresarial

RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2015 pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas aos proxectos de investimento empresarial, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151229/AnuncioO92-171215-0002_gl.html

#FEDER #DOG #Subvencions #Subvencion #Subvenciones

Posts Destacados
Posts Recientes
Archive