Bases reguladoras das axudas para a execución de accións de promoción exterior das empresas galegas

RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2015 pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a execución de accións de promoción exterior das empresas galegas (Galicia Exporta Empresas), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151229/AnuncioO92-231215-0001_gl.html

#FEDER #DOG #Subvenciones #Subvencion #Subvencions #DEsenvolvementoRexional

Posts Destacados
Posts Recientes
Archive