Bases reguladoras das axudas para novos emprendedores

RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2015 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva (Galicia Emprende).

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151229/AnuncioO92-171215-0001_gl.html

#DOG #Subvencions #Subvenciones #Subvencion #FEDER

Posts Destacados
Posts Recientes
Archive